viernes, 18 de agosto de 2017

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA CA DE GALICIA. SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE. COFINANCIADA POLO FONDO SOCIAL EUROPEO. 2017 E 2018.


RESOLUCIÓN DO 7 DE AGOSTO DE 2017, DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA CA DE GALICIA, COFINANCIADA POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA OS ANOS 2017 E 2018.

 ENTIDADES BENEFICIARIAS

Entidades sen ánimo de lucro que cumpran as obrigas e requisitos exixidos nesta resolución e, de xeito particular, deben cumprir os seguintes requisitos:

a) Carecer de ánimo de lucro.
b) Ter o seu domicilio social en Galicia ou delegación na Comunidade Autónoma.
c) Non  atoparse en ningunha das situacións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A acreditación de non estare incursas nas ditas circunstancias realizarase mediante declaración responsable da persoa representante da entidade.
d) Cumprir os requisitos e condicións establecidos na normativa xeral de subvencións.

PERSOAS DESTINATARIAS FINAIS 

Mulleres vítimas de violencia de xénero, inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes de emprego.
Para os efectos desta resolución, entenderase por mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia todas aquelas que tivesen cesado a relación de convivencia co agresor e acrediten a situación de violencia a través de calquera das formas previstas no artigo 5 de Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero:
a) Certificación da orde  de protección ou da medida cautelar, testemuño ou copia autenticada pola/o secretaria/o xudicial da propia orde de protección ou da medida cautelar.
b) Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia de xénreo.
c) Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia, auto de apertura de xuízo oral ou documento equivalente en que conste a existencia dos ditos indicios.
d) Informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración Pública autonómica ou local no que se recolla a dita condición e a data en que se produciu o cesamento da convivencia.
e) Informe dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local en que se recolla a dita condición e a data en que se produciu o cesamento da convivencia.

PRAZO
Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. 


 

 

jueves, 10 de agosto de 2017

ELAS DIXERON

10 de agosto de 1913. "A mi ilustre amigo Juan Ramón Jiménez, en muestra de honda gratitud, por haberle visto y oído reír en la memorable fecha del día 10 de agosto de 1913". Zenobia Camprubí. Os dous casaríanse o 2 de marzo de 1916.

miércoles, 7 de junio de 2017

A TRAVÉS DO OBXECTIVO DE RUTH MATILDA ANDERSON


Na mañá do 7 de agosto de 1924, unha fotógrafa estadounidense de apenas 30 anos desembarca no porto de Vigo. Tiña como encargo retratar España para a Hispanic Society of America.
Realizou dúas longas estancias en Galicia entre 1924 e 1926, a segunda delas na compaña doutra fotógrafa, Frances Spalding. Percorreu corredoiras, feiras, leiras, portos, montañas, aldeas, cidades e vilas para inmortalizar a esencia dun pobo.
Ruth tirou nas súas viaxes máis de 5.200 fotografías, moitas delas tendo como protagonistas ás mulleres galegas.lunes, 22 de mayo de 2017

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS QUE SE ACOLLAN Á REDUCIÓN DA SÚA XORNADA DE TRABALLO. SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE.


RESOLUCIÓN DO 5 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS QUE REXERÁN AS AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS QUE SE ACOLLAN Á REDUCIÓN DA SÚA XORNADA DE TRABALLO, COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO CON CARGO AO PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2014-2020. 2017.

OBXECTO
Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e a convocatoria dsa axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores e familias monoparentais que, entre o 1 de maio de 2016 e o 31 de maio de 2017, ambos os dous inclusive, teñan unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas.

PERSOAS BENEFICIARIAS
Persoas físicas que se acollan á medida de redución de xornada entre o 1 de maio de 2016 e o 31 de maio de 2017, ambos os dous inclusive, homes e familias monoparentais, segundo o seguinte:

a) Os homes traballadores por conta allea, tanto da empresa privada como das administracións públicas, organismos autónomos, entes públicos de dereito privado e empresas públicas dependentes delas, con independencia do que seu vínculo sexa laboral, funcionarial ou estatutario, e os socios das sociedades cooperativas sempre que estes últimos pertenzan ao réxime xeral da Seguridade Social, que se acollan á redución de xornada.
b) As familias monoparentais nas cales a persoa solicitante, home ou muller, sexa traballadora por conta axea e se acolla á redución de xornada, segundo o establecido nesta orde.
Para os efectos destas axudas, entenderase por familia monoparental o núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa cal manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos ou as fillas menores ao seu cargo.

Para poderen obter a condición de beneficiarias, deberán cumprir todos os requisitos, condicións e obrigas establecidos nesta convocatoria e na normativa xeral de subvencións, en particular os seguintes:

a) Estaren empadroadas en calquera concello da Comunidade Autónoma galega, polo menos cun ano de antelación ao inicio do período subvencionado.
b) Convivir coa filla ou fillo durante o período subvencionado.
c)No caso das familias non monoparentais, o cónxuxe ou parella deberá ser unha persoa traballadora por conta allea ou ben autónoma e manter esa situación durante todo o período subvencionado. Entenderase cumprido este requisito cando, habendo períodos non traballados, a suma destes non supere o 5% do período subvencionado, sexa este continuado ou fraccionado.
d) Ter uns ingresos non superiores a 5,5 veces o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) para o ano 2016.
e) Non encontrarse en ningunha das circunstancias e prohibicións establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A acreditación de non estar incursa en ningunha delas realizarase mediante declaración responsable da persoa interesada.
En ningún caso poderán ser beneficiarios desta axuda os proxenitores privados da patria potestade das súas fillas ou fillos, ou se a súa tutela ou garda foi asumida por unha institución pública. 

 ACCIÓNS SUBVENCIONABLES

As axudas poderán ser concedidas aos traballadores e familias monoparentais que, entre o 1 de maio de 2016 e o 31 de maio de 2017, ambos os dous inclusive, teñan unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado dunha filla ou dun fillo menor de tres anos ou menor de 12 anos no suposto de que padeza unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33%.

Así mesmo, poderán acollerse a esta axuda os traballadores que, cumprindo os requisitos establecidos, adopten unha persoa menor ou a teñan en situación de acollemento familiar, nas modalidades de acollemento familiar permanente ou acollemento familiar preadoptivo. Nestes supostos, para ter dereito á axuda non poderán ter transcorrido máis de tres anos desde a data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola cal se constitúe a adopción. En calquera caso, a filla ou fillo por quen se solicita a axuda terá que ser menor de 12 anos.

O período máximo subvencionable, continuado ou fraccionado, será de oito meses comprendidos entre o 1 de maio de 2016 e o 31 de maio de 2017, ambos os dous inclusive. Para ter dereito á axuda, deberase manter a situación de redución de xornada durante un mínimo de 60 días naturais ininterrompidos.  

CONTÍA

A contía desta axuda determinarase en función da porcentaxe de redución da xornada laboral e da súa duración, en atención ao número de fillas e fillos a cargo da persoa solicitante, de acordo cos seguintes tramos:
a) Cando a redución de xornada sexa de entre o 12,5% e ata o 25% dunha xornada laboral a tempo completo e a súa duración se estenda á totalidade do periodo subvencionable (8 meses):
a.1) Unha/un filla/o a cargo: 1.700 euros.
a.2) Dúas/dous fillas/os a cargo: 2.000 euros.
a.3) Tres ou máis fillas/os a cargo: 2.300 euros.  
b) Cando a redución de xornada sexa superior ao 25% e ata o 37,50% dunha xornada laboral a tempo completo e a súa duración se estenda á totalidade do período subvencionable (8 meses): 
 b.1) Unha/un filla/o a cargo: 2.800 euros.
b.2) Dúas/dous fillas/os a cargo: 3.100euros.
b.3) Tres ou máis fillas/os a cargo: 3.400 euros. 
c) Cando a redución de xornada sexa superior ao 37,50% e ata o 50% ou máis dunha xornada laboral a tempo completo e a súa duración se estenda á totalidade do período subvencionable (8 meses):
c.1.) Unha/un filla/o a cargo: 3.100 euros.
c.2) Dúas/dous fillas/os a cargo: 3.400euros.
c.3) Tres ou máis fillas/os a cargo: 3.700 euros.   
 
Cando a xornada se realice a tempo parcial, ou cando o período subvencionable sexa inferior ao máximo, as contías das axudas reduciranse proporcionalmente. 
 
 PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
 
Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo e inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes do vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último do mes.
DOGNúm.95  

viernes, 21 de abril de 2017

AXUDAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES. SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE. 2017


RESOLUCIÓN DO 31 DE MARZO DE 2017, DA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES. 2017.

 BENEFICIARIAS

Asociacións de mulleres e federacións constituidas por estas, sen ánimo de lucro, que cumpran os requisitos, condicións e obrigas previstas nesta convocatoria e na normativa xeral de subvencións, en particular as seguintes:
a) Ter domicilio social en Galicia.
b) Estar legalmente constituidas.
c) Estar inscritas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS). Este requisito verificarase de oficio pola unidade de igualdade instrutora do procedemento.
d) Os fins e obxectivos das asociacións e das federacións solicitantes deberán contribuir a promover a igualdade entre homes e mulleres e a potenciar a participación e a presenza das mulleres na vida política, económica, cultural e social. Estes fins e obxectivos deberán estar recollidos nos estatutos da asociación ou federación ou desprenderse da súa actuación xeral.
e) As mulleres socias deben representar, polo menos, o 90% da totalidade das persoas asociadas, tanto no caso das asociacións como das federacións.
f) Non atoparse en ningunha das circunstancias e prohibicións establecidas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

ACCIÓNS SUBVENCIONABLES E CONTÍA DA AXUDA

 1. LIÑA 1: CONSOLIDACIÓN DO MOVEMENTO ASOCIATIVO

Poderán ser obxecto de subvención na liña 1 os gastos correntes derivados do mantemento e funcionamento ordinario da entidade solicitante, xerados no período comprendido entre o 1 de novembro de 2016 e o 30 de setembro de 2017, ambos os dous incluidos.

2. LIÑA 2: PROMOCIÓN DE ACTUACIÓNS E ACTIVIDADES SINGULARIZADAS EN MATERIA DE IGUALDADE

 Poderán ser obxecto de subvención na liña 2 as actuacións e actividades de sensibilización e concienciación social, información ou formación en materia de igualdade e de prevención da violencia de xénero, ou dirixidas a potenciar e facilitar a mellora da calidade de vida e a participación das mulleres en todos os ámbitos, realizadas entre o 1 de novembro de 2016 e o 30 de setembro de 2017, e que respondan a algunha das seguintes tipoloxías:

a) Actuacións de sensibilización e concienciación social en materia de igualdade: actividades de divulgación, sensibilización e visibilización do papel das mulleres (estudos, campañas, obras de teatro, exposicións e outras actividades análogas) dirixidas a promover o cambio de valores e a corresponsabilidade, na sociedade en xeral e no ámbito educativo, coa finalidade de potenciar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, así como para previr e erradicar a violenciad de xénero.

b) Actuacións para o empoderamento e participación activa: actividades de información e formativas destinadas a impulsar e promover a motivación, o empoderamento e o liderado das mulleres, así como a participación das mulleres no ámbito público, social, económico e cultural, en postos de responsabilidade públicos e privados, e no movemento asociativo.

c) Actuacións dirixidas a facilitar a adquisición de competencias e habilidades básicas para unha maior autonomía das mulleres: de carácter formativo (cursos ou obradoiros para a adquisición de coñecementos, por exemplo alfabetización dixital ou do uso de novas tecnoloxías da información e comunicación), así como de carácter cultural, artístico ou de lecer.
No deseño e implementación das actividades culturais, artísticas e de lecer para que poidan ser subvencionables deben ter en conta a perspectiva e o impacto de xénero e estar complementadas con actividades de sensibilización, información ou formación en materia de igualdade de oportunidades e/ou de prevención da violencia de xénero.

A contía máxima da axuda que se pode conceder ao abeiro desta convocatoria é de 3.000 euros.

GASTOS SUBVENCIONABLES

 1. Na liña 1:

a) Gastos de alugamento do local destinado a sede social da asociación ou federación.
b) Gastos de administración xeral e material funxible de oficina, material informático non inventariable, gastos de correo e outros análogos.
c) Gastos de persoal administrativo contratado pola asociación ou federación (retribucións salariais, incluidas as pagas extraordinarias e as cotas á Seguridade Social a cargo da entidade beneficiaria).
d) Gastos ocasionados por obras de conservación e mantemento e pequenas reparacións que non teñan o carácter de inventariables, por non implicar incremento do valor patrimonial da sede social.
e) Asesoramento xurídico, fiscal e contable da asociación ou federación.
f) Gastos derivados do mantemento do local da sede social: luz, auga, calefacción, teléfono, limpeza e seguridade.
g) Gastos de instalación e mantemento de liñas ADSL, mantemento de equipamentos informáticos e creación ou mantemento da páxina web da asociación ou federación.

2. Na liña 2:

 a) Gastos de persoal necesario para a execución dos programas: serán subvencionables os gastos do persoal contratado específicamente para o desenvolvemento da actuacións e actividades para as que se solicita a axuda, tendo en conta a retribución salarial aplicable pola xornada de traballo realizada para os correspondentes grupos ou categorías rofesionais segundo os respectivos convenios colectivos.

b) Gastos das persoas relatoras: honorarios, aloxamento, transporte.

c) Gastos derivados da realización da actuación ou actividade subvencionada: elaboración ou adquisición de materiais e publicacións específicas para o desenvolvemento da actividade; gastos de publicidade e difusión da actuación, así como o material de oficina necesario para a súa realización.

d) Outros gastos correntes directamente derivados da realización do programa subvencionado que estean perfectamente xustificados e se consideren fundamentais para o seu desenvolvemento.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo e inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.
DOG Núm.75   Mércores, 19 de abril de 2017
 

lunes, 3 de abril de 2017

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS. 2017


CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. ORDE DE 24 DE MARZO DE 2017 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES POLAS QUE SE REXERÁ A CONCESIÓN DA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE 3 ANOS. 2017

PERSOAS BENEFICIARIAS

 1. Persoas que teñan fillas ou fillos menores de 3 anos o 1 de xaneiro de 2017 (nados entre o 2 de xaneiro de 2014 e o 1 de xaneiro de 2017, incluídos) e que, durante o ano 2015, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso.
No caso de fillas ou fillos adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro e 2015 e o 31 de decembro de 2016, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou o acollemento.
Nos supostos de que exista  unha resolución xudicial que atribúa a custodia exclusiva a unha das persoas proxenitoras, a persoa beneficiaria será aquela que teña a custodia das fillas ou fillos, de acordo co establecido na dita resolución.

2. Para os efectos desta orde, enténdese por unidade familiar a formada polo pai e/ou a nai que teña/n a custodia do ou da menor polo que se solicita a axuda e os fillos e fillas da persoa solicitante.

3. En ningún caso, poderán ser beneficiarias as persoas proxenitoras privadas da patria potestade das súas fillas ou fillos, ou se a tutela ou a garda fose asumida por unha institución pública.

4. As persoas estranxeiras que residan en Galicia poderán beneficiarse desta prestación sempre que cumpran as condicións da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, e os requisitos establecidos nesta orde. Ademais, deberán ter a condición de contribuíntes para os efectos do disposto na Lei 35/2006, do 20 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas e da modificación parcial das leis dos impostos sobre sociedades, sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio.

REQUISITOS

a) Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. No caso de que non quede acreditada a dita circunstancia pola presentación do xustificante de empadroamento, poderáselles requerir para que presenten documentación complementaria que o demostre.
b) Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.
 Os requisitos para ter dereito a esta prestación deberán reunirse o último día do prazo de presentación de solicitudes.

TIPO DE AXUDA E CONTÍA

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de 3 anos sen que a mesma filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria. A contía será a seguinte:

a) Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.
b) Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.
c) Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.

PRAZO 

Será de trinta e cinco días (35) hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Se o último día de prazo e inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.